English
01 / 10
02 / 10
03 / 10
校长推荐Recommended by the principal
04 / 10
SSAT课程分类

SSAT Upper 暑期强化班    【线上】

SSAT Upper 暑期集训班    【线上】

SSAT Upper 暑期基础班    【线上】

SSAT Middle 暑期强化班    【线上】

SSAT Middle 暑期集训班    【线上】

SSAT Middle 暑期基础班    【线上】

SAT课程分类

SAT 精英大师班    【线上】

SAT 暑期基础班    【线上】

SAT 暑期强化班    【线上】

SAT 模考班    【线上】

SAT 精英大师全程班    【线上】

托福课程分类

TOEFL 预备班(初阶) 【线上】

TOEFL 预备班(中阶) 【线上】

TOEFL 预备班(中阶) 【线上】

TOEFL 预备班(高阶) 【线上】

TOEFL 基础班 【线上】

TOEFL 强化班 【线上】

TOEFL 冲刺班 【线上】

TOEFL 名师冲刺班 【线上】

雅思课程分类

雅思基础班     【线上】

雅思强化班     【线上】

小托福课程分类

TOEFL Junior 暑期基础班 【线上】

TOEFL Junior 暑期强化班 【线上】

TOEFL Junior 暑期冲刺班 【线上】

ISEE课程分类

暂无

理科课程分类

代数1  【线上】

代数2  【线上】

AMC8  基础班    【线上】

AMC8  强化班    【线上】

美国同步课课程分类

美国同步课(美国历史中) 【线上】

美国同步课(批判性阅读与写作) 【线上】

美国同步课(世界历史) 【线上】

美国同步课(公共演讲与辩论) 【线上】

05 / 10
高分案例High score cases
 • 高分案例
 • SSAT
 • SAT
 • 托福
 • 雅思
 • 小托福
 • ISEE
 • 理科
 • 姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  J同学 788 782 731 2301 59
  D同学 773 800 728 2301 86
  L同学 800 782 719 2301 90
  X同学 740 800 764 2304 92
  Y同学 800 800 704 2304 178
  J同学 749 800 758 2307 101
  W同学 800 797 710 2307 188
  L同学 800 800 707 2307 109
  P同学 800 800 707 2307 200
  L同学 800 785 725 2310 96
  D同学 800 800 710 2310 95
  L同学 800 800 710 2310 75
  A同学 782 800 731 2313 109
  K同学 785 800 731 2316 134
  H同学 782 788 746 2316 122
  L同学 800 788 728 2316 94
  L同学 791 800 728 2319 89
  B同学 800 800 719 2319 213
  J同学 794 800 728 2322 102
  M同学 767 800 755 2322 76
  W同学 794 797 731 2322 98
  A同学 800 800 728 2328 189
  W同学 779 785 764 2328 108
  K同学 800 800 728 2328 104
  S同学 800 785 746 2331 300
  G同学 800 800 731 2331 209
  W同学 800 800 731 2331 176
  S同学 800 791 741 2352 167
  H同学 785 800 767 2352 145
  I同学 782 770 800 2352 164
  R同学 800 779 779 2358 195
  W同学 797 797 764 2358 211
  A同学 800 800 758 2358 155
  W同学 800 800 764 2364 151
  Y同学 800 800 764 2364 122
  L同学 800 800 764 2364 210
  Z同学 785 800 785 2370 144
  A同学 800 800 773 2373 163
  S同学 800 797 779 2376 273
  Z同学 800 800 779 2379 233
  W同学 800 800 779 2379 167
  A同学 800 779 800 2379 135
  A同学 800 800 779 2379 307
  S同学 800 785 800 2385 188
  G同学 800 800 785 2385 201
  W同学 794 797 731 2322 288
  A同学 800 800 728 2328 189
  W同学 779 785 764 2328 256
  K同学 800 800 728 2328 307
  S同学 800 785 746 2331 300
  G同学 800 800 731 2331 209
  W同学 800 800 731 2331 239
  S同学 800 791 741 2352 167
  H同学 785 800 767 2352 177
  I同学 782 770 800 2352 164
  R同学 800 779 779 2358 255
  W同学 797 797 764 2358 211
  A同学 800 800 758 2358 159
  W同学 800 800 764 2364 347
  Y同学 800 800 764 2364 246
  L同学 800 800 764 2364 211
  Z同学 785 800 785 2370 365
  A同学 800 800 773 2373 179
  S同学 800 797 779 2376 273
  Z同学 800 800 779 2379 233
  刘同学 800 800 800 2400
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  J同学 788 782 731 2301 59
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  D同学 773 800 728 2301 86
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  L同学 800 782 719 2301 90
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  X同学 740 800 764 2304 92
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  Y同学 800 800 704 2304 178
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  J同学 749 800 758 2307 101
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  W同学 800 797 710 2307 188
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  L同学 800 800 707 2307 109
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  P同学 800 800 707 2307 200
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  L同学 800 785 725 2310 96
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  D同学 800 800 710 2310 95
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  L同学 800 800 710 2310 75
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  A同学 782 800 731 2313 109
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  K同学 785 800 731 2316 134
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  H同学 782 788 746 2316 122
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  L同学 800 788 728 2316 94
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  L同学 791 800 728 2319 89
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  B同学 800 800 719 2319 213
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  J同学 794 800 728 2322 102
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  M同学 767 800 755 2322 76
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  W同学 794 797 731 2322 98
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  A同学 800 800 728 2328 189
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  W同学 779 785 764 2328 108
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  K同学 800 800 728 2328 104
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  S同学 800 785 746 2331 300
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  G同学 800 800 731 2331 209
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  W同学 800 800 731 2331 176
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  S同学 800 791 741 2352 167
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  H同学 785 800 767 2352 145
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  I同学 782 770 800 2352 164
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  R同学 800 779 779 2358 195
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  W同学 797 797 764 2358 211
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  A同学 800 800 758 2358 155
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  W同学 800 800 764 2364 151
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  Y同学 800 800 764 2364 122
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  L同学 800 800 764 2364 210
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  Z同学 785 800 785 2370 144
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  A同学 800 800 773 2373 163
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  S同学 800 797 779 2376 273
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  Z同学 800 800 779 2379 233
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  W同学 800 800 779 2379 167
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  A同学 800 779 800 2379 135
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  A同学 800 800 779 2379 307
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  S同学 800 785 800 2385 188
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  G同学 800 800 785 2385 201
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  W同学 794 797 731 2322 288
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  A同学 800 800 728 2328 189
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  W同学 779 785 764 2328 256
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  K同学 800 800 728 2328 307
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  S同学 800 785 746 2331 300
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  G同学 800 800 731 2331 209
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  W同学 800 800 731 2331 239
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  S同学 800 791 741 2352 167
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  H同学 785 800 767 2352 177
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  I同学 782 770 800 2352 164
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  R同学 800 779 779 2358 255
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  W同学 797 797 764 2358 211
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  A同学 800 800 758 2358 159
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  W同学 800 800 764 2364 347
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  Y同学 800 800 764 2364 246
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  L同学 800 800 764 2364 211
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  Z同学 785 800 785 2370 365
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  A同学 800 800 773 2373 179
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  S同学 800 797 779 2376 273
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  Z同学 800 800 779 2379 233
  姓名 词汇(分) 数学(分) 阅读(分) 总分 提分
  刘同学 800 800 800 2400
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  Z同学 720 790 1510 120
  W同学 710 800 1510 首考
  Z同学 710 800 1510 100
  P同学 720 790 1510 首考
  C同学 710 800 1510 首考
  W同学 730 790 1520 130
  G同学 720 800 1520 110
  C同学 750 780 1530 首考
  Z同学 740 790 1530 首考
  W同学 730 800 1530 100
  C同学 730 800 1530 90
  L同学 750 790 1540 首考
  P同学 740 800 1540 首考
  Y同学 750 790 1540 90
  W同学 760 790 1550 100
  X同学 750 800 1550 首考
  F同学 750 800 1550 50
  K同学 750 800 1550 首考
  X同学 770 790 1560 90
  L同学 760 800 1560 首考
  Z同学 760 800 1560 80
  Z同学 770 790 1560 首考
  W同学 760 800 1560 70
  S同学 780 790 1570 70
  W同学 780 800 1580 60
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  Z同学 720 790 1510 120
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  W同学 710 800 1510 首考
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  Z同学 710 800 1510 100
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  P同学 720 790 1510 首考
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  C同学 710 800 1510 首考
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  W同学 730 790 1520 130
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  G同学 720 800 1520 110
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  C同学 750 780 1530 首考
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  Z同学 740 790 1530 首考
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  W同学 730 800 1530 100
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  C同学 730 800 1530 90
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  L同学 750 790 1540 首考
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  P同学 740 800 1540 首考
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  Y同学 750 790 1540 90
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  W同学 760 790 1550 100
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  X同学 750 800 1550 首考
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  F同学 750 800 1550 50
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  K同学 750 800 1550 首考
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  X同学 770 790 1560 90
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  L同学 760 800 1560 首考
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  Z同学 760 800 1560 80
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  Z同学 770 790 1560 首考
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  W同学 760 800 1560 70
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  S同学 780 790 1570 70
  考生 阅读 & 文法(分) 数学(分) 总分 提分
  W同学 780 800 1580 60
  姓名 听力(分) 阅读(分) 口语(分) 写作(分) 总分 提分
  侯同学 28 28 27 23 106 21
  L同学 30 28 25 24 107 21
  D同学 30 26 28 23 107 11
  C同学 29 26 27 26 108 11
  赵同学 27 26 29 27 109 12
  张同学 30 30 25 25 110 11
  王同学 29 28 25 28 110 首考
  徐同学 28 27 28 28 111 10
  郭同学 28 27 28 28 111 8
  Z同学 30 30 24 28 112 首考
  王同学 29 29 28 28 114 首考
  于同学 30 30 28 29 117 45
  姓名 听力(分) 阅读(分) 口语(分) 写作(分) 总分 提分
  侯同学 28 28 27 23 106 21
  姓名 听力(分) 阅读(分) 口语(分) 写作(分) 总分 提分
  L同学 30 28 25 24 107 21
  姓名 听力(分) 阅读(分) 口语(分) 写作(分) 总分 提分
  D同学 30 26 28 23 107 11
  姓名 听力(分) 阅读(分) 口语(分) 写作(分) 总分 提分
  C同学 29 26 27 26 108 11
  姓名 听力(分) 阅读(分) 口语(分) 写作(分) 总分 提分
  赵同学 27 26 29 27 109 12
  姓名 听力(分) 阅读(分) 口语(分) 写作(分) 总分 提分
  张同学 30 30 25 25 110 11
  姓名 听力(分) 阅读(分) 口语(分) 写作(分) 总分 提分
  王同学 29 28 25 28 110 首考
  姓名 听力(分) 阅读(分) 口语(分) 写作(分) 总分 提分
  徐同学 28 27 28 28 111 10
  姓名 听力(分) 阅读(分) 口语(分) 写作(分) 总分 提分
  郭同学 28 27 28 28 111 8
  姓名 听力(分) 阅读(分) 口语(分) 写作(分) 总分 提分
  Z同学 30 30 24 28 112 首考
  姓名 听力(分) 阅读(分) 口语(分) 写作(分) 总分 提分
  王同学 29 29 28 28 114 首考
  姓名 听力(分) 阅读(分) 口语(分) 写作(分) 总分 提分
  于同学 30 30 28 29 117 45
  姓名 阅读(分) 听力(分) 口语(分) 写作(分) 总分
  郑同学 6 6.5 5.5 5.5 6
  杨同学 6.5 6 5 6 6
  林同学 5.5 7 5.5 6 6
  王同学 6.5 7 6 6 6.5
  王同学 6.5 7 6 6 6.5
  郑同学 8 8.5 8 7 8
  吴同学 9 7.5 7 6.5 7.5
  高同学 8 8 6.5 6.5 7.5
  宋同学 8.5 8 6.5 6 7
  林同学 6.5 8 5.5 7 7
  张同学 7.5 7.5 6 6 7
  黄同学 6.5 6 6 6.5 6.5
  常同学 7 6.5 6 6 6.5
  李同学 6.5 6.5 6 6 6.5
  姓名 阅读(分) 听力(分) 口语(分) 写作(分) 总分
  郑同学 6 6.5 5.5 5.5 6
  姓名 阅读(分) 听力(分) 口语(分) 写作(分) 总分
  杨同学 6.5 6 5 6 6
  姓名 阅读(分) 听力(分) 口语(分) 写作(分) 总分
  林同学 5.5 7 5.5 6 6
  姓名 阅读(分) 听力(分) 口语(分) 写作(分) 总分
  王同学 6.5 7 6 6 6.5
  姓名 阅读(分) 听力(分) 口语(分) 写作(分) 总分
  王同学 6.5 7 6 6 6.5
  姓名 阅读(分) 听力(分) 口语(分) 写作(分) 总分
  郑同学 8 8.5 8 7 8
  姓名 阅读(分) 听力(分) 口语(分) 写作(分) 总分
  吴同学 9 7.5 7 6.5 7.5
  姓名 阅读(分) 听力(分) 口语(分) 写作(分) 总分
  高同学 8 8 6.5 6.5 7.5
  姓名 阅读(分) 听力(分) 口语(分) 写作(分) 总分
  宋同学 8.5 8 6.5 6 7
  姓名 阅读(分) 听力(分) 口语(分) 写作(分) 总分
  林同学 6.5 8 5.5 7 7
  姓名 阅读(分) 听力(分) 口语(分) 写作(分) 总分
  张同学 7.5 7.5 6 6 7
  姓名 阅读(分) 听力(分) 口语(分) 写作(分) 总分
  黄同学 6.5 6 6 6.5 6.5
  姓名 阅读(分) 听力(分) 口语(分) 写作(分) 总分
  常同学 7 6.5 6 6 6.5
  姓名 阅读(分) 听力(分) 口语(分) 写作(分) 总分
  李同学 6.5 6.5 6 6 6.5
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  L同学 285 285 275 845
  C同学 285 285 280 850
  B同学 285 290 275 850
  A同学 290 290 270 850
  D同学 290 285 280 855
  N同学 285 295 275 855
  Q同学 280 295 280 855
  P同学 285 290 280 855
  M同学 290 290 280 860
  M同学 285 295 280 860
  Q同学 290 290 280 860
  L同学 295 290 280 865
  R同学 290 295 280 865
  Y同学 285 295 285 865
  P同学 280 300 285 865
  Z同学 280 300 285 865
  K同学 285 300 280 865
  B同学 285 300 285 870
  S同学 290 295 285 870
  H同学 285 290 295 870
  X同学 295 290 285 870
  Q同学 285 295 290 870
  X同学 290 290 290 870
  S同学 290 295 290 875
  Y同学 290 295 290 875
  P同学 290 290 295 875
  Z同学 290 295 295 880
  L同学 295 295 290 880
  M同学 295 295 290 880
  W同学 295 290 295 880
   X同学 295 295 290 880
  Q同学 290 300 290 880
  X同学 290 300 290 880
  S同学 295 295 290 880
  Y同学 295 300 285 880
   P同学 295 300 290 885
  Z同学 295 295 295 885
   L同学 295 300 295 890
  M同学 295 300 295 890
  W同学 300 300 300 900
  n a v i d
  n a v i d
  uyt21 uyt yt uyt uyt
  uyt20 uyt yt uyt uyt
  uyt19 uyt yt uyt uyt
  uyt18 uyt yt uyt uyt
  uyt17 uyt yt uyt uyt
  uyt16 uyt yt uyt uyt
  uyt15 uyt yt uyt uyt
  uyt14 uyt yt uyt uyt
  uyt13 uyt yt uyt uyt
  uyt12 uyt yt uyt uyt
  uyt11 uyt yt uyt uyt
  uyt10 uyt yt uyt uyt
  uyt9 uyt yt uyt uyt
  uyt8 uyt yt uyt uyt
  uyt7 uyt yt uyt uyt
  uyt6 uyt yt uyt uyt
  uyt5 uyt yt uyt uyt
  uyt4 uyt yt uyt uyt
  uyt3 uyt yt uyt uyt
  uyt2 uyt yt uyt uyt
  uyt uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  L同学 285 285 275 845
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  C同学 285 285 280 850
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  B同学 285 290 275 850
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  A同学 290 290 270 850
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  D同学 290 285 280 855
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  N同学 285 295 275 855
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  Q同学 280 295 280 855
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  P同学 285 290 280 855
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  M同学 290 290 280 860
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  M同学 285 295 280 860
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  Q同学 290 290 280 860
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  L同学 295 290 280 865
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  R同学 290 295 280 865
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  Y同学 285 295 285 865
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  P同学 280 300 285 865
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  Z同学 280 300 285 865
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  K同学 285 300 280 865
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  B同学 285 300 285 870
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  S同学 290 295 285 870
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  H同学 285 290 295 870
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  X同学 295 290 285 870
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  Q同学 285 295 290 870
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  X同学 290 290 290 870
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  S同学 290 295 290 875
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  Y同学 290 295 290 875
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  P同学 290 290 295 875
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  Z同学 290 295 295 880
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  L同学 295 295 290 880
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  M同学 295 295 290 880
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  W同学 295 290 295 880
  姓名 阅读 听力 语法 总分
   X同学 295 295 290 880
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  Q同学 290 300 290 880
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  X同学 290 300 290 880
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  S同学 295 295 290 880
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  Y同学 295 300 285 880
  姓名 阅读 听力 语法 总分
   P同学 295 300 290 885
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  Z同学 295 295 295 885
  姓名 阅读 听力 语法 总分
   L同学 295 300 295 890
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  M同学 295 300 295 890
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  W同学 300 300 300 900
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  n a v i d
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  n a v i d
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt21 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt20 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt19 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt18 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt17 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt16 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt15 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt14 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt13 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt12 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt11 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt10 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt9 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt8 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt7 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt6 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt5 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt4 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt3 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt2 uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  uyt uyt yt uyt uyt
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  姓名 阅读 听力 语法 总分
  姓名 词汇(分) 数学推理(分) 阅读(分) 数学(分)
  W同学 6 8 6 9
  C同学 6 8 8 8
  Q同学 6 8 7 9
  M同学 7 7 7 9
  L同学 8 8 7 9
  Y同学 9 9 8 9
  Y同学 6 8 9 9
  W同学 8 8 7 9
  L同学 6 9 6 9
  S同学 8 9 8 9
  姓名 词汇(分) 数学推理(分) 阅读(分) 数学(分)
  W同学 6 8 6 9
  姓名 词汇(分) 数学推理(分) 阅读(分) 数学(分)
  C同学 6 8 8 8
  姓名 词汇(分) 数学推理(分) 阅读(分) 数学(分)
  Q同学 6 8 7 9
  姓名 词汇(分) 数学推理(分) 阅读(分) 数学(分)
  M同学 7 7 7 9
  姓名 词汇(分) 数学推理(分) 阅读(分) 数学(分)
  L同学 8 8 7 9
  姓名 词汇(分) 数学推理(分) 阅读(分) 数学(分)
  Y同学 9 9 8 9
  姓名 词汇(分) 数学推理(分) 阅读(分) 数学(分)
  Y同学 6 8 9 9
  姓名 词汇(分) 数学推理(分) 阅读(分) 数学(分)
  W同学 8 8 7 9
  姓名 词汇(分) 数学推理(分) 阅读(分) 数学(分)
  L同学 6 9 6 9
  姓名 词汇(分) 数学推理(分) 阅读(分) 数学(分)
  S同学 8 9 8 9
  姓名 科目 分数 提分
  L同学 AMC 10 109.5 24
  J同学 AMC 10 111 18
  G同学 AMC 10 112.5 18
  N同学 AMC 10 115.5 45
  L同学 AMC 10 120 8
  W同学 AMC 10 123 27
  X同学 AMC 10 126 30
  H同学 AMC 8 19 9
  G同学 AMC 8 19 2
  T同学 AMC 8 20 5
  J同学 AMC 8 20 4
  W同学 AMC 8 20 4
  X同学 AMC 8 20 3
  H同学 AMC 8 20 8
  H同学 AMC 8 21 5
  L同学 AMC 8 25 2
  姓名 科目 分数 提分
  L同学 AMC 10 109.5 24
  姓名 科目 分数 提分
  J同学 AMC 10 111 18
  姓名 科目 分数 提分
  G同学 AMC 10 112.5 18
  姓名 科目 分数 提分
  N同学 AMC 10 115.5 45
  姓名 科目 分数 提分
  L同学 AMC 10 120 8
  姓名 科目 分数 提分
  W同学 AMC 10 123 27
  姓名 科目 分数 提分
  X同学 AMC 10 126 30
  姓名 科目 分数 提分
  H同学 AMC 8 19 9
  姓名 科目 分数 提分
  G同学 AMC 8 19 2
  姓名 科目 分数 提分
  T同学 AMC 8 20 5
  姓名 科目 分数 提分
  J同学 AMC 8 20 4
  姓名 科目 分数 提分
  W同学 AMC 8 20 4
  姓名 科目 分数 提分
  X同学 AMC 8 20 3
  姓名 科目 分数 提分
  H同学 AMC 8 20 8
  姓名 科目 分数 提分
  H同学 AMC 8 21 5
  姓名 科目 分数 提分
  L同学 AMC 8 25 2
  06 / 10
  07 / 10
  哥伦比亚大学
  世界顶级私立研究型大学,常春藤盟校之一,U.S. News美国最佳大学排名第三
  普林斯顿大学
  世界著名私立研究型大学,著名的常春藤联盟成员,位列U.S. News美国最佳大学排名全美第一
  斯坦福大学
  世界著名私立研究型大学,位列U.S. News世界大学排名第三,QS世界大学排名第二
  院校资讯University Information
  The cultivation of 5Cs core competence quality, talent planning early, ability driven performance, goal determines the height...
  08 / 10
  我们的优势Our strengths
 • 低龄国外考试培训领航者
  专注低龄国际教育
  北美考试培训个性化课程
 • 多种学习模式
  线上/线下一对一
  线上/线下4-10人班
 • 精细化服务
  全程专属学习管理师及保障监管规划
  学习节点加阶段性评估调整学习计划
 • 行业顶尖师资
  平均提分率98.5%
  平均教龄5年
 • 09 / 10
  校区介绍Our strengths
 • 国贸校区
 • 海淀校区
 • 望京校区
 • 10 / 10
  关于壹思唯Company profile
  壹思唯教育,专注北美、全球低领出国留学考试培训及国际化教育素质能力提升,致力于帮助每个低龄家庭合理规划语言及能力培养,实现留学梦想,助力每个孩子成为拥有国际化视野的人才。
 • SSAT
 • SAT
 • 托福
 • 雅思
 • 小托福
 • ISEE
 • 理科
 • 美国同步课
 • 单项班
 • 立即咨询 >